Confetti
Bestel nu het gratis lesmateriaal voor jouw groep! Bestel gratis

Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Eurowijs zijn Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, ga je akkoord met toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

Als je niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden dan moet je de aangeboden informatie op deze website niet gebruiken. 

Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je wordt geadviseerd periodiek de Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen na te gaan. Je kunt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden printen, zodat deze tekst toegankelijke is ten behoeve van latere kennisgeving.

Wie zijn wij?
Eurowijs bestaat sinds 5 oktober 2013 en is een initiatief van de Volksbank, met haar merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Eurowijs biedt gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs. Het lesmateriaal wordt kosteloos verzonden naar de aanvrager. Het lesmateriaal wordt ingezet als gastles, gegeven door één van de medewerkers van de Volksbank of kan direct besteld worden door scholen en leerkrachten met een postadres in Nederland. Het Eurowijs lesmateriaal is gratis en wordt kosteloos verzonden naar adressen in Nederland.

Bemiddeling en gastles
Eurowijs brengt gastdocenten in contact met scholen, waarna school en gastdocent in onderling overleg tot verdere afspraken komen. De gastdocent en de bank zullen geen vergoeding vragen of ontvangen van de school. 

De gastdocent zal naar beste weten en kunnen de gastles geven. De school erkent dat de gastdocent is geselecteerd op basis van de locatie van, en beschikbaarheid voor, de gastles. Van de gastdocent mag algemene maar geen diepe of bijzondere kennis van financiële diensten en producten worden verwacht, en de gastles is in geen geval een advies over financiële diensten of producten van de Volksbank. De gastdocent mag niet geacht worden vaardig te zijn in lesgeven of in het openbaar spreken, en de school zal derhalve zorgen voor voldoende begeleiding voor bijvoorbeeld het handhaven van een goede orde, en zekerstelling van de veiligheid, in de klas.

Aangezien de gastdocent en de Volksbank geen vergoeding ontvangen wordt alle aansprakelijkheid voor schade hierbij uitgesloten, behalve in geval van opzet en of grove schuld aan de zijde van de gastdocent of de Volksbank. 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke ontstaan in het kader van de gastles worden nu al voor het geval dat ze ontstaan aan de Volksbank overgedragen. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat dit met name geldt voor audiovisuele opname gemaakt tijden de gastles, aangezien deze eventueel door de Volksbank zullen worden gebruikt. 

Gebruik van de website van Eurowijs
Als je de website van Eurowijs bezoekt en gebruikt, ga je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van Eurowijs.

Scholen 
Voor het verzenden van lesmateriaal hebben we gegevens van je nodig. Allereerst de NAW gegevens van de school. Daarnaast de contactpersoon ter attentie van wie we kunnen verzenden. Een telefoonnummer voor als er iets mis is, of we iets willen vragen en een e-mailadres voor het verzenden van de bevestiging en na bepaalde tijd het verzenden van een evaluatie-formulier. Deze evaluatie gebruiken wij voor het verbeteren van het lesmateriaal.

Je kunt op de website van Eurowijs zoeken naar een school in de database. Dit zijn openbare gegevens en kunnen daarom ook door ons worden getoond. Door deze gegevens te tonen waarborgen we ook een correcte naamsvermelding ten aanzien van de adresgegevens voor de verzending van het lesmateriaal.

Aanvragen gastles
Scholen die al eerder een Eurowijs gastles hebben gehad, kunnen deze wederom aanvragen via de website van Eurowijs. De contactgegevens die hiervoor worden ingevuld worden na matching gedeeld met de gastdocent zodat deze contact op kan nemen om de datum en de tijd van de gastles af te stemmen.

Gastdocenten
Als je jezelf aanmeldt als Eurowijs gastdocent dan ben je werknemer of oud werknemer van de Volksbank of van één van haar merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank of SNS. Voldoe je niet aan deze criteria dan kan Eurowijs te allen tijde en zonder opgaaf van reden, de aanvraag als gastdocent nietig verklaren. Je logt in met je e-mailadres en wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk. De gastdocent is verplicht de correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van een account en is zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van wijzigingen. Eurowijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord. De gastdocent is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat via het eigen account gebeurt.
De gegevens van de gastdocent gebruikt Eurowijs voor het verzenden van het lesmateriaal voor de Eurowijs gastles. Het e-mailadres van de gastdocent wordt gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van de gastles en voor het verzenden van een evaluatie-formulier. Tevens kunnen we het e-mailadres gebruiken om informatie te sturen over richtlijnen met betrekking tot gastlessen. Bijvoorbeeld aangepast beleid omtrent corona. Naast eerder genoemde worden er GEEN contactgegevens gedeeld met derden en in geen enkele vorm gebruikt voor commerciële doeleinden.

Matching
De gastdocent van Eurowijs kan, indien ingelogd, inzien welke scholen een Eurowijs gastles hebben aangevraagd. Als de gastdocent aangeeft bij een bepaalde school een gastles te willen verzorgen dan worden de contactgegevens van de gastdocent en van de school via een e-mailbericht met elkaar gedeeld, zodat een afspraak met datum en tijd met elkaar kan worden gemaakt.
De contactgegevens van de scholen en van de gastdocenten zullen nooit met derden worden gedeeld.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel de informatie van de website zorgvuldig is samengesteld, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen deze informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. Wij kunnen geen garantie geven voor een foutloze werking van of onderbroken toegang tot de website en de via de website aangeboden diensten. Wij zijn niet aansprakelijk
voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op de website.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Eurowijs is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen. Of voor internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacy- en cookiereglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy- en Cookiereglement
Op de verwerking van je persoonsgegevens is ons privacy-en cookiereglement van toepassing, welke te vinden is op onze website.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de opgenomen informatie bij de Volksbank N.V. . Bezoekers mogen de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van de Volksbank N.V., bijvoorbeeld door informatie te printen of op te slaan. 
 
Het is toegestaan om het aanvullende lesmateriaal op de downloadpagina te downloaden en te gebruiken. Het is echter niet toegestaan het lesmateriaal zoals in de getoonde werkboekjes en werkbladen te downloaden, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming van Eurowijs.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder inbegrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht.

Contact opnemen met ons
Als je meer informatie nodig hebt over Eurowijs of als je aanbevelingen hebt om de diensten en/of platformen van Eurowijs te verbeteren dan kan je uiteraard contact met ons opnemen via:
Eurowijs
Antwoordnummer 4012 (geen postzegel nodig)
3500 VB  Utrecht
of via: info@eurowijs.nl